Sponsorzy klubu

 

Klub

ZARZĄD   KLUBU

Prezes Zarządu: 
Fogt Zdzisław

Wiceprezes:
Ireneusz Kaczmarek

Skarbnik: 
Albin Pudlicki

Komisja Rewizyjna Klubu: 
Maciej Zieliński, Przemysław Fogt, Adrian Kramarczyk

Kierownik Biura: 
Jadwiga Ragankiewicz

.............................................................

H Y M N   K L U B U 
Pobierz Hym Polonii 1912 Leszno (plik .wma , 2,55 MB): kliknij tutaj
.............................................................

S T A T U T 
Klub Sportowy "POLONIA 1912" w Lesznie

I Nazwa, siedziba, barwa, teren działalności i charakter prawny

§ 1
Klub nosi - nazwę Klub Sportowy „Polonia 1912” w Lesznie.

§ 2
Siedzibą i terenem działalności Klubu jest miasto Leszno.

§ 3
Klub posiada osobowość prawną.

§ 4 
Barwami Klubu są kolory: biało - czerwony.

§ 5
Odznaką Klubu jest - biała tarcza o kształcie herbu Miasta Leszna z ukośnym czerwonym wąskim pasem przez środek z napisem „Polonia”. Na górnej części białej z lewej strony strony napis KS. Na dolnej części białej z prawej strony napis 1912.

§ 6
Klub używa pieczęci okrągłej z napisem Klub Sportowy „Polonia 1912” w Lesznie.

II. Cel i środki działania

§ 7
Celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu.

§ 8
Dla wykonywania tych zadań Klub organizuje szkolenie sportowe, zawody sportowe i imprezy, bierze udział w zawodach, prowadzi pracę wychwawczą i pracę w kierunku upowszechniania sportu w postaci urządzeń sportowych i sprzętu, kadry trenersko - instruktorskiej, oraz gromadzi fundusze dla finansowania tych zadań poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w Zakładach powoływanych Uchwałą Zarządu Klubu. Dochody z działalności gospodarczej i handlowej zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Klubu.

§ 9
Klub jest członkiem Polskich Związków Sportowych. Poddaje się przepisom regulaminu i zarządzeniom państwowych władz sportowych.

§ 10
Zarząd Klubu może zgłosić swój Klub do Federacji Klubów sportowych i innych organizacji sportowych.

§ 11
Skreślony

III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13
Członkowie Klubu dzielą się na:
    a. zwyczajnych
    b. uczestników
    c. wspierających
    d. honorowych
Członkien zwyczajnym Klubu jest osoba pełnoletnia, która spełnia warunki opisane w § 14 statutu.

§ 14
Członkiem wspierającym może być każdy pełnoletni obywatel lub osoba prawna (instytucje,org.społ. zakłady pracy) o ile:
1. wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację
2. opłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub
3. zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.

§ 15
Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, o ile wypełni warunki wymienione w § 14 oraz otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów (uczniowie szkół - również zezwolenie władz szkolnych).

§ 16
1. Członkami honorowymi mogą być względnie zostać osoby fizyczne, które położyły wybitne zasługi dla
     rozwoju sportu. Godność członków honorowych może nadać tylko Walne Zebranie Klubu na wniosek
     Zarządu, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Klubu z głosem doradczym.

§ 17
Członek Klubu ma prawo do:
1. brać czynny udział w Walnych Zebraniach Klubu,
2. zabierać głos i stawiać wnioski na Walnych Zebraniach Klubu,
3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
4. noszenia odznaki klubowej,
5. korzystania z urządzeń Klubu w granicach obowiązującego Regulaminu oraz Uchwał Zarządu, 
6. korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych członkom przez Zarząd,
7. brania udziału w pracach poszczególnych sekcji.

§ 18
Do obowiązków członka Klubu należy:
1. przestrzegać postanowień statutu Klubu, regulaminu i uchwał organów(władz) klubu i sekcji, do
     której są przynależni, 
2. brać czynny udział w pracach Klubu,
3. opłacać regularnie składki członkowskie,
4. dbać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego,
5. reprezentować barwy Klubu i strzec ich honoru,
6. przyczyniać się do rozwoju sportu polskiego,
7. chronić własności Klubu.

§ 19
Uczestnicy posiadają wszelkie prawa i obowiązki wymienione w § 13, 14, 15, 16, 17,
18 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami i decyzjami Klubu.

§ 19a
Członkom zwyczajnym oraz uczestnikom nie wolno należeć do innego stowarzyszenia sportowego, o ile dana dyscyplina sportowa jest uprawiana w Klubie.
Odstępstwo od tej zasady zachodzi na podstawie przepisów Polskich Związków Sportowych.

§ 20
Członkowstwo ustaje wskutek:
    a.  śmierci,
    b.  wystąpienia zgłoszonego pisemnie, na adres Zarządu Klubu, które może nastąpić każdego czasu,
         lecz nie zwalnia od uregulowania składek do końca danego miesiąca oraz zdania przydzielonego do
         użytku sprzętu oraz wszelkie własności Klubu,
    c.  wykreślenie przez Zarząd wskutek nieuregulowania mimo wezwania w terminie 30 dni zaległych
         składek za sześć miesięcy,
    d.  wykluczenia za rozmyślne i uporczywe działania wbrew statutowi, regulaminu, względnie uchwałom
         władz Klubu, szkodliwą działalność wobec Klubu oraz popełnienie czynu niehonorowego.
         O wykluczeniu decyduje Zarząd Klubu.

IV Władze Klubu

§ 21
Władzami Klubu są:
    a. Walne Zebranie,
    b. Zarząd Klubu,
    c. Komisja Rewizyjna.

§ 22
Walne Zebranie jest naczelną władzą Klubu.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. wybór władz Klubu,
2. rozpatrywanie działalności i udzielenie absolutorium dla Zarządu,
3. uchwalanie budżetu i wskazywanie ogólnych dyrektyw dla Zarządu,
4. uchwalenie zmian statutu,
5. nadawanie godności członka honorowego
6. likwidacja Klubu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych w przepisach ustawy      o kulturze fizycznej.

§ 24
Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się coj 2 lata w terminie do 31 marca. O dniu i miejscu Walnego Zebrania decyduje Zarząd, który powiadamia członków Klubu najpóźniej na 14 dni przed zebraniem pisemne lub ogłoszenie w prasie względnie na tablicy ogłoszeń z podaniem terminu, miejsca i porządku dziennego obrad.

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania mogą być tylko wnioski zgłoszone na piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zebraniem. Wnioski nie zgłoszone w przewidzianym terminie będą traktowane jako nagłe i mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania tylko w przypadku gdy za nagłością oświadczy się większość 2/3 głosów. Wnioski nagłe mogą dotyczyć również spraw wymagających większości kwalifikowanej.

§ 25
Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale minimum 51% delegatów sekcji i członków Klubu wybranych wg. klucza ustalonego przez Zarząd Klubu.
W przypadku braku qworum Walnego Zebrania zwołanego w trybie § 24 Zarząd ma prawo wyznaczyć II termin Walnego Zebrania na ten sam dzień.Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych delegatów. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w przypadkach określonych 
w § 27.

§ 26
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach:
    a. nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu,
    b. zmiany statutu,
    c. likwidacji Klubu.
Uchwały te wymagają większości 2/3 liczby obecnych na zebraniu.

§ 27
Nadzwyczajne Walne Zebrania będą zwoływane:
    a. w razie potrzeby stwierdzonej przez poprzednie Walne Zebranie lub przez Zarząd,
    b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
    c. na pisemne żądanie członków zwyczajnych reprezentujących co najmniej 1/3 części ogółu
        członków,
    d. w razie śmierci lub ustąpienia 5 członków Zarządu.

Powyższe postanowienie nie dotyczy kierowników sekcji. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w sposób analogiczny jak Walne Zebranie, w terminie trzech tygodni od zaistniałej okoliczności przewidzianych w pkt. a, b, c, i d. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko sprawy do załatwienia dla, których zostało ono zwołane.

§ 28
Walne Zebranie obraduje wg.Regulaminu Walnego Zebrania.

§ 29
Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu. Zarząd Klubu wybierany jest na przeciąg 4 lat. Wybory do Zarządu są tajne. Na stanowisko Prezesa Zarządu wybory przeprowadza się w głosowaniu oddzielnym.

§ 30
Zarząd składa się z 7 - 11 osób wybranych na Walnym Zebraniu. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 1 - 2 Wiceprezesów, Skarbnik, Sekretarz oraz członkowie Zarządu.

§ 31
Do kompetencji Zarządu należy:
1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
2. opracowanie planów pracy i preliminarzy budżetowych,
3. powoływanie zakładów prowadzących działalność gospodarczą i handlową,
4. przedkładanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu,
5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do stowarzyszeń, związków i innych organizacji
    sportowych,
6. zakup i odstępowanie nieruchomości po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania,
7. uchwalanie regulaminu dla poszczególnych członków Zarządu, sekcji i zakładów Klubu,
8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem dla innych władz Klubu,
9. zatwierdzanie osób pełniących funkcje kierownicze w zakładach podlegających Klubowi,
10. zawieszanie w prawach członka Klubu,
11. posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu przy czym do ich ważności niezbędna jest
      obecność połowy członków Zarządu,  uchwały zapadają wiekszością głosów, w razie równości
      decyduje głos przewodniczącego,
12. Zarząd może dokoptować nowych członków Zarządu w przypadku rezygnacji - nie więcej niż 1/3
       swojego składu,
13. uchwalanie miesięcznych odpłatności członków - uczestników.

§ 32
1. Zarząd ma prawo nakładać na członków następujące kary za naruszanie przepisów regulaminów
     i zarządzeń Klubu:
    a. upomnienia pisemne,
    b. nagany,
    c. dyskwalifikacja względnie zawieszenie w prawach członka na przeciąg czasu do 1 roku,
    d. wykluczenia z Klubu.
2. Od nałożonej kary członek ma prawo odwołać się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od powiadomienia o karze. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od złożenia odwołania. Do czasu roztrzygnięcia Komisji Rewizyjnej wykonanie kary jest zawieszone.

§ 33
W miarę potrzeby i zgodnie z działalnością sportową Klubu Zarząd może utworzyć względnie rozwiązać sekcję sportową działającą w ramach Klubu. Od uchwały Zarządu o rozwiązaniu sekcji można odwołać się do Walnego Zebrania. Sekcje sportowe działają na podstawie regulaminu.

§ 34
Wszelkie dokumenty finansowe jak weksle, czeki, zobowiązania, pokwitowania, rozrachunki podpisują osoby do tego upoważnione przez Zarząd Klubu.

§ 35
Komisja Rewizyjna jest władzą nadzorującą i kotrolującą pracę Zarządu Klubu.

§ 36
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie. Kadencja członków wybranych przez Walne Zebranie trwa 4 lata.

§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie gospodarki Klubu,
2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej Klubu i stawianie wniosków
     o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. Żądanie na piśmie do Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wyłącznie w sprawach
     finansowych i majątkowych Klubu, do czego wystarczy podpis dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
     Poza tym członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem
     doradczym,
4. Rozpatrywanie odwołań od kar nakładanych wg. § 32 statutu.

V Dochody i majątek Klubu

§ 38
Dochody Klubu składają się z wpisowego, ze składek członkowskich, z wpływów z organizacji zawodów, wynajmu urządzeń i sprzętu, darowizn, dotacji oraz wypracowanych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej i handlowej. Wysokość składek członkowskich i wpisowe ustala Zarząd.

§ 39
Majątek Klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności.
Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

VI Przepisy końcowe

§ 40
Likwidacja Klubu może nastąpić:
1. na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów
2. na podstawie zarządzenia władz nadzorujących działalność Klubu.

§ 41
Z wnioskami o likwidację Klubu mogą występować członkowie Klubu, władze Klubu lub władze nadrzędne. Uchwałę o likwidację Klubu i przeznaczenie majątku zatwierdzają władze rejestrujące.

§ 42
Skreślony

Partner

Konto bankowe

Konto bankowe Polonia 1912
Santander Bank Polska S.A.
40 1090 1245 0000 0000 2400 9754
Projekt i wykonanie serwisu Danno Design & Media
Strony internetowe Leszno | Videofilmowanie Leszno | Ogłoszenia Leszno | Leszno Sport