Sponsorzy klubu

 

Historia

Klub Sportowy Polonia Leszno jest jednym z najstarszych klubów w Wielkopolsce.

Początki „Polonii” były bardzo trudne, gdyż powstała w latach niewoli – w zaborze pruskim, gdzie każda próba tworzenia instytucji, organizacji w tym także klubów sportowych narodowo odrębnych spotykała się z ograniczeniami i prześladowaniami ze strony zaborcy w stosunku do patriotycznie nastawionych Polaków. W 1902r. powstał leszczyński klub sportowy „Sokół”, który nie zdołał przetrwać nacisków władz zaborczych, ale dzięki zaangażowaniu działaczy sportowych i samych sportowców już 10 lat później – w roku 1912 utworzony został Klub Sportowy „Polonia”.

Inicjatorami powołania w Lesznie w 1912r. polskiego klubu sportowego byli zaangażowani w sprawy sportu czeladnicy i terminatorzy skupieni w Towarzystwie Terminatorów, które działało w Lesznie od 1909r. pod patronatem adwokata Adama Ruszczyńskiego, kupca Józefa Tulczyńskiego i księdza Czesława Starka. Młodzi terminatorzy organizowali występy publiczne – były to popisy o charakterze wolnych ćwiczeń indywidualnych zespołowych układów gimnastycznych, przy wykonywaniu których posługiwano się często biało – czerwonymi chorągiewkami o barwach narodowych. Wywoływało to oczywiście ostre protesty ze strony Niemców. Na polanach w okolicznych lasach często rozgrywano mecze piłki nożnej co zaowocowało zdobyciem największej popularności przez tą dyscyplinę sportu.

Wybuch I wojny światowej uniemożliwił twórczą kontynuację kilkuletniej już działalności klubu, jako że część działaczy i członków wcielona została do armii pruskiej, a pozostali czynnie zaangażowali się w jedynym zwycięskim w naszej historii powstaniu wielkopolskim. Polski ruch sportowy do wyzwolenia po I wojnie światowej był w sposób zorganizowany prześladowany i ograniczany przez władze pruskie. Przetrwał dzięki temu, że w jego tworzenie zaangażowały się środowiska bardzo patriotyczne, mające moralne i materialne wsparcie społeczności polskiej. Po wkroczeniu do Leszna 17 stycznia 1920r. wojsk polskich i uroczystym przejęciu miasta przez administrację polską działacze i członkowie „Polonii” na nowo rozpoczęli działalność w sekcjach: piłki nożnej, kręglarskiej, bokserskiej, tenisa i pływackiej osiągając doskonałe wyniki sportowe.

II wojna światowa i okupacja hitlerowska ponownie przerwały działalność klubu, niszcząc jego dotychczasowy materialny dorobek. Na skutek działań okupanta zawieszono działalność wszystkich organizacji, w tym klubów sportowych a ich majątek skonfiskowano lub zniszczono. Członkowie klubu podobnie jak po wybuchu I wojny światowej zaangażowali się w walkę o niepodległą Polskę. 

Po zakończeniu wojny w 1945r. działacze i członkowie klubu podjęli na nowo działalność sportową. Mimo trudnych warunków społeczno – politycznych i gospodarczych dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków, szkoleniowców i działaczy potencjał klubu został nie tylko odbudowany ale znacznie rozbudowany o kolejne sekcje sportowe, a w związku z tym, także o licznych nowych członków klubu. Z uwagi na trudną sytuację finansową klubu zarząd szukał możliwości jej poprawy w fuzji z krótko dotąd działającym Kolejowym Klubem Sportowym, zresztą wkrótce okazało się, że dla klubów niezależnych nie było w Polsce miejsca, sport bowiem musiał wejść w struktury sportu związkowego na wzór struktur w Związku Radzieckim. Po połączeniu obu klubów nastąpiła z czasem pewna poprawa podstaw materialnych, co sprzyjało rozwinięciu sportowych kontaktów z potencjalnymi rywalami, a tym samym podniesieniu poziomu wyszkolenia zawodników klubu. W 1948r. KKS „Polonia – 1912” wszedł oficjalnie w branżowe struktury zrzeszeniowe Zrzeszenia Sportowego „Kolejarz”, a następnie funkcjonował jako Koło Sportowe 10/22. Zmiany te, pozbawiając kluby m.in. ich tradycji i symboliki, zniechęciły do dalszej pracy społecznej niektórych działaczy; nie bez udziału lokalnych aktywistów politycznych ze skrajnej lewicy. Od początku lat pięćdziesiątych Koło Sportowe 10/22 zaczęło funkcjonować jako Związkowy Klub Sportowy „Kolejarz” (ZKS „Kolejarz”).

W 1956r. w okresie popaździernikowej odnowy życia społeczno – politycznego w kraju, również dla polskiego sportu zaistniał bardziej sprzyjający klimat, w tym także dla „Polonii”, która wróciła do swojej tradycyjnej nazwy. Zawodnicy KKS „Polonia” trenowali w tym okresie w sekcjach piłki nożnej, koszykówki, kręglarskiej, bokserskiej oraz w reaktywowanych sekcjach piłki siatkowej i szachowej. 
W 1974r. klub ponownie zmienił nazwę – tym razem na Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy „Polonia –1912” (MKKS).Zmiana ta spowodowała rozszerzenie wsparcia społeczności lokalnej dla działalności klubu w tym także wsparcia materialnego, jednak pomimo to stale zwiększające się wydatki na bieżącą działalność klubu nadal wyprzedzały dochody. W latach 70. i 80. nie sprzyjała działalność klubu niestabilność w jego zarządzaniu, w wyniku częstych zmian w składach zarządów, a także trudna sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju. Mimo to zarząd klubu starał się realizować przyjęty program działania klubu systematycznie kontrolując i omawiając sprawy poszczególnych sekcji sportowych oraz oceniając pracę działaczy, trenerów, a także rozwijając współpracę ze szkołami i zakładami pracy, z których wywodzili się zawodnicy. W 1986r. została utworzona sekcja szermiercza, nadto w klubie działały wtedy następujące sekcje: piłki nożnej, koszykówki, kręglarstwa i boksu.

W wyniku obrad „Okrągłego Stołu” w 1989r., doszło w Polsce do pokojowej transformacji ustrojowej. W wyborach parlamentarnych klęskę poniosła PZPR. W 1990 roku odbyły się natomiast pierwsze wolne i demokratyczne wybory samorządowe. Mimo trudnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych władze miasta Leszna podjęły działania w zakresie rozwoju kultury fizycznej w regionie. Przełożyło się to także na możliwość dofinansowania działalności MKKS Polonia – 1912, a co za tym idzie na stopniową poprawę bazy sportowej i ogólnych warunków uprawiania sportu przez członków klubu. Przejawiało się to między innymi w stopniowym oddawaniu do użytku nowych obiektów sportowych w mieście, gwarantujących odpowiedni lub najwyższy standard międzynarodowy w szkoleniu.

Pomimo wielu trudności klubu po roku 1990 i kryzysu finansowego Zarząd Klubu zdołał pozyskać nowych sponsorów oraz wsparcie miasta by utrzymać działalność wszystkich pięciu sekcji sportowych.

W 2004 roku Zarząd klubu podjął uchwałę o powrocie do pierwotnej nazwy klubu nadanej mu w roku 1912r tj. Klub Sportowy „Polonia” Leszno. Aktualnie sportowcy zrzeszeni w KS „Polonia 1912” Leszno ćwiczą w pięciu sekcjach sportowych: piłki nożnej, koszykówki, boksu i kick-boxingu, szermierki oraz kręglarskiej osiągając wyniki sportowe także na miarę światowych. 

 
 

Partner

Konto bankowe

Konto bankowe Polonia 1912
Santander Bank Polska S.A.
40 1090 1245 0000 0000 2400 9754
Projekt i wykonanie serwisu Danno Design & Media
Strony internetowe Leszno | Videofilmowanie Leszno | Ogłoszenia Leszno | Leszno Sport